دوبیتی  ٣٣              

 

جــوانـی

 

جـوانـی کی تـوانی پس بگیری

بتـودادنـد هـرآن بـا ید بگیـری

 

جـوانـی را که کـردی خـرج پیری

مگـوپیــری چه و مـوی سپید چه

 

خـدا دیـدن

  

خــرد را همچـو گل بـایــد بچیند

بصیـرت هـر که دارد خوب ببیند

 

خــدا را هــرکسـی خـواهــد ببــینـد

خدا هر روزوشب همراه با ما ست

  

ازباغ خـریـد م

  

میـان غنچـه اش روی تــودیـد م

کزآن با غ غنچه ي رویت خریدم

 

گـل سـرخ و سفیـدی را که چیـدم

چنـان  مشتـاق بـر روی تو بـودم