دوبیتی ٣٤             

 

مـیدان عشق 

 

دل بیـچـاره در زنــدان  عشـق     است

مپـرس از د ل  که درمیدان عشق است

 

گـل سـرخ تـو در گـلــدان عشـق است

فـــدای  چشــم  مستــت  ای نــگـا را

  

اگـرنبـود

  

عاشق دل سوخته ازهجراینهمه بیــمارنبود

عاشق از هجران معشوقه تا سحربیدارنبود

 

گـرصحبت ازعشق نگار وغمــزه دلـدارنبــود

درد عشق برجان عاشق تا اینهمه آزارنداشت

  

درمـان عـشق

  

هجردلدارمی کشد خـواهــان عـشق

مـیرود عـاشـق پـی سا ما ن عـشق

 

وصل یار است هرزمان درمان عشق

هــرزمـان مـعـشـوق دهـد امید وصل