دوبیتی  ٣٨           

نـیــا ز

 

خـدا ونـدا مـرا بریار نیا زاسـت

هـرآن آئی  دراین خانه بازاست

 

شـب هجران جا نا ن بس درازاست

بــروبـاد صبـا بـر گــوبـه جـا نـا ن

  

صدای عشق     

  

صدای عشق عجب سرخوش صدائیست

کـه  دارای هــزاران    دلـــربــا ئیـسـت

 

نــوای عـا شقـا نه خـــوش نوائیست

بـیـــا بشنـــوصــــدای عـشـق مــا را

  

بـا طـل مکـن

  

درجــوارسـنگ دلان منزل مکن

ازغمـت جــا ن مـرا بـا طل مکن

 

ایـگـلــم کـار دلــم مشـگـل  مـکــن

سهم ما ازعشق تو درد است وبس