دوبیتی ٣٩                

دفـتــرغــزل

 

یه دفتـرازغـزل رابـــرای تـوسرود م

یه جمله عا شقا نه تونامه ات ندید م

 

یه کهکشا ن ستاره کنارماه نشونــد م

یه عا لمه زعشق را بـرای تونــوشتم

  

بیــا

  

محبــوب من ودیـا رمن با ش

هـم منـزل و هـم جوارمن باش

 

بـا زآ تــو صنــم نگـا رمن با ش

بـا یک سبــد از عشـق خـــدائی

  

نقـش خـیـا ل

  

نشستـه بردلم آن شور وحا لت

بشینم همچـو نقـش اندرخیا لت

 

شـده چشمـا ن من محوجمـا لت 

همه هسـت آرزویم تا همه وقت