دوبیتی ٤٢ 

تــوزیبـا ئی

 

دوچشمـا ن سیاهت تا ندارد

که دنیا مثـل تــو زیبا ندارد

 

        جـمال مـاه تــــو همتـا ندارد

        قسم برقـامت همتای سروت

  

دروغ نگـو

  

هرآن گوید دروغ رویش سیاه است

بــــرودنـبـا ل راستـی تــا تـــوانــی

 

شنیــدم تـا دروغ عیـن گـنـاه است

دروغ هـــرگـزمگـو در زنـدگــا نی

  

پــروازعشق

  

بـدل عاشقـتـرین بـرسازعشقم

که بـا تـوعـاشـق پــروازعشقم

 

مــدام در حســرت آوازعشـقــم

بیـا بـا هـم بسـازیم خانهٌ عشق