دوبیتی  ٤٣                                                                                                                     

دل مبـنــد

  

مـیـــرود انجــا  کـه بــــود آخـــرمـآ

چـون رود آخـرهـمـه هوش ازسرما

 

این عمـرکه هـمه روزه رود ازبـرمـا

هشـدار ومبند دل بهـرچـیـز که داری

  

خدا را بشناس                                     

  

مجــو درقـعــرچـاه  ابرسما را 

درون آئینــه  بـینـی  خـــدا را

 

     نبینی   نازنین  هـرگـزخـــدا را

    خدا جوئی ببـین روی خودت را

  

کمک کن

 

وانگـه کـه بـود شـورجـوانـی

تـا آنـکه تـو جـاودان بـمـانـی

 

تا هسـت به تـنـت توش وتوانی

بـرخیـزوبـگـیـرتـودست پـیـررا