دوبیتی  ٤٤                                                                                               

بیا با هم                                         

 

دورنـگـی را رهـــا کـنیــم

عشـق رابا هـم صداکنیــم

 

بیـآ بـا هـم  صفــا کــنیـم

خـانـهِ ی عشـق بپا کنیم

  

فــرزانه                                               

  

دیــوانـه نـه فــرزانـه ام

درعـاشـقـی افـسـا نه ام

 

مـن عـاشـق جـا نـا نـه ام

بـرگـردشمـع پــروانــه ام

  

تـرامی بینم                                             

  

مــن ازســرخـــی گــــلهــا

چــــو گــل دیــدم شمــا را

 

مــن ازسبز  چـمـن هــا

مــن ازشـــادی  دلــهــا