دوبیتی  ٤٥                                                                                                                                          

شـاعـــر                                       

 

زحمت بسیارکشیـدم تاچنیـن  درسفتــه ام

بهـرتسکین دل زار این چنین شعرگفته ام

 

من همان شعـرم که اندردفترعشق خفته ام

من نیم شـاعـرولی ازهجــرتـوشـاعـرشـدم

 

سـفـره خالی                                       

  

دیگ خــالی سفـره خــالی خانه ازجـانـانه خالی

عشـق بـردار عـاشـق خموش دکه میخانه خالی

 

جیب خـالی خانه خـالی ساغـروپیمانه خـالی

شـهــرخـالی دکـه بستــه  گـــزمــه بخــواب

  

عـیـد آمـد                                       

  

زیرا که بعـشـقش بسا خـانه تکـا نیم

زانـروکه جـلا میدهد آنک تـوومن را

 

عیــدآمـد ومـا ازتــه دل عاشـق آنیــم

درباغ دلمـان سبزکنیم عشق وطن را