دوبیتی  ٤٦                                                                                                                         

نـمـازبگـذار

 

نمـازبـگــذارو بنــواز اورا 

بنه هـــردو بکن تیماراورا

 

بــراه مسـجـد اردیــدی گــدارا 

وگـردیـدی یتـیمی درره خویش

  

خـوب باش                                        

  

بــــرو انـــدرپـی  خـــوبـان گـــل فــام

که بـد هـرگـز نگـردد خوب وخوشنام

 

من ارنیـکـم  زنیـکـان دارم  این وام

مـکـن هـرگـــزبــدی در زنـدگــانــی

  

سئـوال                                          

  

وین سربی سرورم زارپــریشان کـرده ای

ازچه مارا این چنین دربند زندان کرده ای

 

این دل دیوانه را پـردرد وحیــران کــرده ای

نازنین دارم سـئوالی زان دل سنگ گونه ات