دوبیتی ٤٧                  

اجازه بـده

 

دلم گشتـه اسـیرتـارمـویت

بـده پـروانه تـا آیـم بسویت

 

شـده جان ودلم عاشق رویت

اگـر داری سـر یاری بسویم

  

چون سراب گذشت

  

هـزارسـوال بی  جـواب گذشت 

گذشت ولی چون سراب گذ شت

 

عمـر من و تـوچـو خواب گذشت

کس نگــفـت  چــرا   آمــده ایـم

  

زبا ن عشق

  

که اسرارش فقط درعشق نهان است 

بـدان که بی نیـا ز او از زبـا ن است

 

زبا ن عشق  درون  عا شـقان  است

اگـربینی که عـاشـق محـوعشق است