دوبیتی ٥٠                  

راه وصـا ل

 

شــده مشـگـل مـرا راه وصا لت

که تـا پـیـدا  کنـم  گـنـج وصا لت

 

مـرا کـردی تـو عـاشق بـرجما لـت

مـرا بـنـما رهـی تا خـانـه ي عشق

 

جوینده یابنده

  

در کلاس عـاشقـی یا بنــده شـد

درپی عشق رفـت و اوپاینده شد

 

عا قبـت هـرکس به عشق جـوینده شد

تا  نـتــرسیــد  از بـــلا ی  عـا شـقـی

  

دلـداده

  

ظا هـرآ بـرعشـق او جـا ن داده است

ایخوش آنکس کوچنین دل داده است

 

چــون دلـم در پـای او افتـا ده است

لاجــرم بی جان و بی دل مـا نده ام