دوبیتی ٥٣             

تقدیم به استاد گلپایگانی

 

بسی آهنگ زگلها یت خرید یم

بیک عمرما صدایت را شنیدیم

 

گلـی ازبـآغ گلهـای تـوچیـدیم

توای گـلپـا نـداری هم صدائی

  

تقدیم به استاد شهنازی

  

چرا که زخمه هایش بس حزین است

چـونـا م نـا میـت بــا شـه قـرین است

 

نــوای تـارتــوجـان آفــرین است

توشهنـازی و تـارت دلـپـذیراست

  

تقدیم به استاد عبدلوهاب شهیدی

  

چـــرا کـه  دل بــه اواز  تـــو دادیـم

که ما عمری به عودت گوش نهادیم

 

زآوازت شهـیـدی جمـله شـا دیم

بمـاند یـادگــارگـلـهـای جــاویـد