دوبیتی ٥٤                   

گـلـه

 

که من ازکـاردنیا بس شکارم

نمی پـرسد کسی ازکـاروبارم

 

قـلم بـردست وبـرتـومی نگارم

دراین سـال و دراین دورزمانه

  

نکته سنج     

  

همی گـویم که درهفتادو پنجـم

ولیکن نازنین بس نکته سنجم

 

اگـرپـرسی زحال ودرد ورنجــم

دگـردرسـرنبـا شـد حـال وحولی

  

عمـردراز   

 

دلم آرام ازاین مضـراب وسازاست

بعشق شعـروسـازم عمـردرازاست

 

مـرا عمـرم بعشق شعــردرازاست

چـونیسـت دیگـرغمی انــدرخیالم