دوبیتی  ٥٥                

کمک کن

 

برای درد عشق مرحم بسازیم

که تا درد فــراق را کم بسازیم

 

کمک کن خانه ای با هم بسازیم

گـزاریم بـردل درد مند عـا شـق

 

سرود عاشقی

  

ستـا د عاشـقـا ن سـرهـنگ ندارد

چــرا ؛ عـاشق دلـی ازسنگ ندارد

 

ســرود عـاشـقی آهـنگ نـدارد

دل عاشق چنا ن جام بلوراست

  

بیدارنمیشم       

 

مست می عشق هستم وهشیارنمیشم

درخـواب خــوش عشقم وبیدارنمیشم

 

غـیــرازرخ دلــدار خـــریــدار  نمـیشـم

برمن مزنیدچوب که بیدارشوم ازخواب