دوبیتی ٥٦                

درخت آرزو

 

دل پّــرآرزوسنگ صبـوراسـت

بدان راه وصولش دوردوراست

 

درخت آرزوها بس قــطوراست

اگــرداری بــدل چـنـد  آرزوئی

  

دریای خـیا ل

  

کـه دائـم بـد کـنـد احـوال وحالـت

که دارد صد جواب به هرسئوالت

 

مــده دل را بـه دریـای خـیـا لـت

تـوآرامش ببخش برزنـده گا نی

 

کجـا رفـت

 

خا لی شده جایش بگـوئید چرا رفـت 

شا ید که انـدر پـی آن  مـاه لقـا رفـت

 

این دل که ازسینه بدررفت کجا رفـت

دنبا ل که رفـت و کجــا رفت  خـدا یا