دوبیتی ٥٨                     

درد عشق

 

لیلي دلباختـه را غافـل نمیبینم چـرا

درد عشق را یک زمان عادل نمیبنم چرا

 

عاشقان رایک نفس عا قل نمیبیم چـرا

تا دل شوریده را دیدم بخا ک درپای او

 

شفای بیمار

 

حق خود از این گردش پرگارگرفتیم

از عشق تـوشـفا برتن بیما ر گرفتیم

 

ما مـزد خـود ازگنبـد دوار گـرفـتـیـم

عمری غزل از هجرعزیزان نوشتیم

 

دفـتــرعشق

  

با عکس توزینت بدهم طاقچه عشق را

بـرملک کیا ن هم ندهـم دفـتـر عشق را

 

با عشق توگشودم من این دفترعشق را

ازعشق تـو نـوشـتم بسی شعـروتـرانـه