دوبیتی ٥٩                                                                                      

حــرف حساب

 

بی روی مهـت . داغ چو کبا ب افـتاده ام

تا که عـمری. بی حرف حساب افتاده ام

 

ازهـجــرتـومن زاروخـراب افـتـاده ام

یارب مـددی کـن کـه نسوزم همه عمر

  

چــرا نیا مـدی

  

چه کــرده ام که بــا رخ خــوش شادان نیا مد ی

کــه چــو لـیـــلـی  بکوی عشق خرامان نیامدی 

 

بــــرای د یـد نـم  ای مــه  تــابــان   نـیـــا مــدی

جرمم ای پیمان شکن جزعشق تو چه بوده است

 

دلـم یا د شماست

  

آنجا که دلـی هست یقـینـم دل مـا هست

بـرموی توسوگـنـد دلـم یـا د شما هست

 

گـرنیـستم آنجـا گـل من پیک صبا هست

درپیش توگرنیست حکیم دل بدعا هست