دوبیتی ٦٠                                                                                                   

مقام آدمیت

 

میان انس وجن با لا ترین است

همـا نا آدمـی دانـــا ترین است

 

مقــام آدمـی والاتــرین است

زهرجنبده ای درخا ک عا لم

 

دل بی درد

  

زدست این وآن مــا تـم نـدارد

دل پـّردرد و پشــت خم نـدارد

 

خـوشا آنـدل که درد وغـم ندارد

خوشا آنکس که از ظـلم زما نه

  

نفــریـن

 

چـرا پیش رقیـب رفتی نشستی

که درد کـیـنه را برسینه خستی

 

چــرا پشـت مــرا ازغــم شکستی

الهـی کــه دلـت آتش     بـگــیـرد