دوبیتی   ٦١          

چشم بیدار

 

به پیش خاص وعام گردیده ام خوار

که اوخـوابست ومن با چشــم بـیــدار

 

دل ودلـبـــرمــرا کـرده گـــرفـتـار

ولـی دلـبــرنمـی دانــد زحــا لــم

 

کتـاب عشق

  

این کتاب عشق , زعشق برپا شده

جمـله گی بـا نـام تــو زیـبــا شــده

 

طبع من , ازبهـــرتـــوگــویا شـده

هـرچه گفـتـم بـهـرتوشـعروسرود

  

خـوش انـدام

 

بقــربـان تــوو چـشـم سـیـاهت

چنان است که کنم دائـم نگاهت

 

سـلامــم بــرتــوو بـرروی ماهـت

قـد وبالا چـوسروی وخوش اندام