دوبیتی ٦٢            

بجـا ئی نـرسیدیم

 

آنقـدردویـدیم که ازپـایه خمیـدیم

ازپـای فتـاده , بجـائی نــرسیدیم

 

یک عـمـرچودیـوانه پی پول دویدیـم  

امروزکه چنین خسته وبیمارنشستیم

  

سفـرهِ ی غمـها

  

زحسـرت گوشه ی صحرا غـنوده

بـگوجـا نـا گـنـاه من , چــه بــوده

 

دل من سفـره ی غـمهـا گشـوده

بگفـتـم با نگـار نـا زنیــن , کــه

  

غـم بی صدا

  

چـــرا روی تـــرا کــم داره امشب

که بی تو این چنین هم داره امشب

 

دل من بـی صـدا غـم داره  امشب

نمـی دانـم چـه کـــردی با دل زار