دوبیتی  ٦٣           

فــریـاد مـکـن

 

ازهجـــرنگـار فـتنـه وبـیـداد مکـن

جـزمنزل عشق خانه ای بنیاد مکن

 

ازدرد فــراق این همه فـــریاد مکن

گر عاشقی و عشق ترا کرده گرفتار

  

تــرا نـدیـدم

  

صد ها هزارفریاد زغیـبتـت کشیدم

ازحسرت جـمـالت جامه بتن دریدم

 

من آمـدم بکویت اما تــرا نـدیـد م

آتش بجـانم افتاد ازهجروازفراقت

  

یـاردگــر

  

با شب درآمیـزم تا تیغ سحرگیرم

برعشق بیاویـزم تـا یار دگرگیرم

 

تدبـیـرکنم امشب تا جام دگرگیرم

ازیار خطا کـارم دلـرا جـدا سازم