دوبیتی  ٦٤         

شب عشق

 

گیـرم درآغــوشم با رقص درآمـیـزم

شایدسحرگاهان ازخواب جوان خیزم

 

امشب شب عشق است بریاربیاویزم

هرچند که من پیرم دلـدارخـبــردارد

  

می عشق

  

این گفته هـزاران باربر یاراثردارد

ازمهردل آویــزت قـلبـم خبـــردارد

 

مـا مرد می عشقـیـم دلـدارخبــردارد

گفتم که مکن ترکم گفتا که مگوهرگز

  

ازخـدا بی خبـر

  

دوری زعشق وازخـدا بی خبری

زاندم که رسد ؛ کوترا بال وپری

 

چندی که چـوقارون پی سیم وزری

بس کن که اجـل بی خبر ازراه رسد