دوبیتی ٦٥             

عشق فـــرهـاد

 

مبـرتـوبیسـتـون را هـرگــزازیاد

خـدا را زین فـداکـاری دوصد یاد

 

اگــر عـاشق شدی مـاننــد فـــرهاد

بــراه عشق شیـرین جـان فدا کرد

  

بـاران عشق

  

چـرا که عـاشق روی تـــوبــودم

هـمـا نـدم عشق ببارد بـروجـودم

 

بشـوق روی تــو شعـرهـا سـرودم

دوصـد شعـــروغـــزل آیــد بـیـادم

 

کـوچه ی عشق

 

دلـی هـمچــو دلـم  دیـــوانـه داری

که چـون من عاشقی افسانه داری

 

تــو که درکـوی عشـاق خانه داری

بـیـا و بــا دل مـن مـهـــربـان باش