دوبیتی ٦٧              

اطلس عاشقی

 

اطلس عاشقی راتا دم عشق کشوندم

امـا زتواشاره بسـوی عشق نـدیـــدم

 

یک عالمه ستاره روی موهات نشوندم

یه عمربخاطرعشق نازت بجون خریدم

  

عشق ازلی

 

مـرا ذاتـاَ یـکی عـاشـق نـوشتـنـد

که عشق را ازازل برما نـوشتـنــد

 

وجودم را زجنس عشق سرشتـنـد

تـونـیـز گـرعـاشقی با مـا صفا کن

  

چـرا عاشق نیستی

 

دل بـی عشق نـدارد هیچ صفائی

درآن سـینه نـبـاشد هیچ خــدائی

 

اگرعاشق نئی ؟ بی عشق چـرائی

اگـــردرسینـه عشقی در نـگـنـجــد