دوبیتی ٦٨                

همیشه عاشق

 

فـدا کـردم بپـایش من جـوانی

به پیـری میروم تــا جــاودانی

 

همیشه عاشقـم درزنـده گـا نـی

جـوانی دادم وپـیــری گــرفـتـم

 

عشق یـوسف

  

بــدرد آمـد همــه جــان زلیخـا

بـرفت برباد همه خوان زلیخا

 

چـو رفـت یـوسف بـزنـدان زلیخا

بسـا لها حسـرت دیــداریــوسـف

  

درد عشق

  

مصیبت بارترش  درد جدائیست

که این هـدیـه زدربا رخـدائیست

 

عجب عاشق شدن درد وبلا ئیست

بـرودنـبـال عشق خــویش همـیشه