دوبیتی  ٧

 

یک نگـــا ه

 

د ل همچـوحــریــرش جا بجا شد

تمـا م مـا جـرا با یک نگــا  شـد  

 

 د لـم چــون بـا د ل او. آشنــا شـــد

 بخـود گفتـم که این دل پُرتمنا ست

  

او نیـا مـد

  

بـد یــدارم شب مــوعــود نیـا مد

ولـی آن طــا لـع مسعـود نیـا مد

 

نمـی دانـم چــرا معّـبـود   نیـا مـد

خـودش داد وعـده ي دیداررویش 

  

شـب تنـهـا ئی

  

هـراسـا ن ازشب فــردایم امشب

که من دنیا ئـی ازغمها یم امشب

 

بیـا جـا نـا که من تنهـا یم امشب

بیـا جـا نـا بپـرس از حــا ل زارم