دوبیتی ٧٠           

سخن گوی تو

 

تـا تـیغ سحـــردرخط ابــروی تــوبــود

چون این دل وامانده سخن گوی توبود

 

دیشب سخـن ازسلسلهء مـوی تـوبود

گفتم بنـویسـم غـزلی ونشد کار درست

  

چه شود

 

یا که ازباده ناب جـام بگیرم چه شود

ازلب سرخ تو صد کام بگیرم چه شود

 

گرمن ازلعـل تویک کام بگیرم چه شود

گـرمن وتوبشـویم ما وبچـینیم گل عشق

 

صورت بی تا

  

کلک انسان نکشد صورت بی تای ترا

با چـه رنگی بکشم نرگس شهلای ترا

 

نقش پــرده نتـوان کرد قـدوبالای ترا

تا که تصویرکنم حسن صنم سای ترا