دوبیتی  ٧١

آزاده باش

 

زافـکـار پلیـدان خـود جدا باش

بیـا آزاده چــون مــاه سما باش

 

بیـا وهمـچـومن مـــرد خــدا باش

مکـن کاری که باشی بعد پشیمان

 

اورفـت

  

بـرمن بگــرئید که دردانه ي مـن رفـت

شمع را بسوزید که پروانه ي من رفت

 

ای جمع بیائید که جا نانه ي من رفت

جـا نــم بسوزد زهـجـران و فــراقـش

  

بهارآمـد

 

غـم عشـا ق گـل ازدل جـدا شد

گـل سـرخ بهـریاران پّربها شد

 

بهارآمـد بیـائـیــد غـنچـه وا شد

همه یـاران بـدوربـاغچه جمعند