دوبیتی   ٧٢                                

عشقـم حلا لت

 

بـدستت داده ام نقـد جـوانی

امید است تا ابد پیشم بما نی

 

بپـا کـردم بـرایت زنـده گـا نـی

همه عشقم بپایت باد حـلا لت

 

تنـورعشق

 

تنـورعشق من آتش فشا ن است

چرا که عشق من ازتونشان است

 

مراازعاشقی صدهـا نشا ن است

نجـوئی ازدلم هـرگـزبجـزعشـق

  

جـواب بـده

  

زهجـرانت درید م جامه ها را

مبـا دا تـا بسـوزم سینه ها را

 

روان کـرد م بسـویت نامه ها را

بـــده جـا نـا جـوابم بـی قــرارم