دوبیتی ٧٨ 

بـزم عا شقان

 

زعشق عاشقـان افسانه دارد

کنا رشـمعـشـا ن پـروانه دارد

 

دلم در کـوی جا نـا ن خانه دارد

زبسکه عا شقان در بزم عشقـند

 

غــزل جا نا نه

  

زعشق شیرینتـرازقند وعسل گفت

کزاین آوازهزاران غنچه بشگفت

 

چو شاعـربهـرجا نا نش غــزل گفت

بگوش گـل ستـا ن آوازعشق خواند

  

قهـرعا شق

 

هرجا که رفته دلدار. اصلا خبرندارم

از آه سینه سوزم . سـوز جـگرندارم

 

دیگرزهجرجا نا ن.  من چشم ترندارم 

تا دلبرم چنین است کاردلم همین است