دوبیتی ٨١                

بوسه شبانه

 

همه خرجش فقط چند خط ترانه است

تلا فـی کـردنش بــوس شـبا نه است

 

همه حرفها ی تــورنگ بهانه است

اگــر قــدری کـنـی آ رام دل شــوخ

  

نازت چه جوره

 

درعوض ممنونتم تا که صبوری میکنی

اما توبگـوبمن نا زو چه جـوری میکنی

 

تــوهمش شکایت ازبلای دوری میکنی

غم نخورغصه نخور دنیا تمومی نداره

  

قبله و دین

  

عشق شیرین ترا برمن مسکین داد 

ازرخـت قبله وازطعـم لبـت دین داد

 

آنکه بـرتـوصنما این لب شیرین داد

وانکه دادست بتو اینهمه زیبائی را