دوبیتی ٨٣               

سـلا م

 

دلـم افـتـاد بـتـاب تــار مـویـت

ولـی آیـم شـبـا نـه من بکـویت

 

سـلام کـردی و من مبهوت رویـت

کسی هــرگـزنبـود شاهـد بحـا لـم

  

سـوز عشق

  

کـجـائی تـا ببـیـنـی حـا ل و روزم

بیـا تـا نـازنیـن زین بیش نسوزم

 

شنیـدم گـفتـه ای ازعشق بسوزم

همـه جـا نـم نگـارآتشفشان است

  

خـلعـت عشق

  

زسررفتـه تمـا م عقـل وهوشم

چوبـایـد خلـعـت عشقـت بپوشم

 

صدای پـای تـو آمـد بگـوشـم

بیـا ومـرحمـت کن تـا نمـیـرم