دوبیتی ٨٤      

صحـبت عشق

 

هرگـوشه زدنیا همه اش خلوت عشق است

من بنـده ي آنـم کـه پـی تــربـت عشق است

 

سرتا  سردنیـا همه جا صحبت عشق است

گر طا لب عشقی بـزن نغــمه زمـعـشـوق

  

انـفـا ق

  

گـردست سخـاوت ندارد حماراست

زیرا زانـفـا ق خـزانت چوبهاراست

 

آنکس که بـراستـرثـروت سواراست

زان ما ل خدا داده بـده بخلق محتا ج

  

مجـنـون زما نه

  

جزنغمـه ي عشق رابریارنخوانیم

مشهـورعشقـیـم ومجنـون زما نیم

 

ما جزسخن عشق دگرهیچ ندانیم

ما را بغـیرازسخن عشق نگـوئید