دوبیتی ٨٥           

جنگ است

 

چونون جنگ فروشان چرب چرب است

کـه آتش هـا همه از گــورغــرب اسـت

 

سرا سرخا ک عالم جنگ وحـرب است

همه گـفـتـنـد و گــویـنـد این سخــن را

 

تقدیم به دلکش وهایده

  

بزن ازبهـراو صد ها چغـا نـه

ولیکـن هــا یـده بـاشـد فسانه

 

چوخواند دلکش برایت یک تــرانه

صدای دلکش ار چـه بی مثال است

  

دل عاشق

  

زعشق تـو چنان ما ه جهان است

بپـرس ازدل که دنبالت روان است

 

دلـم دائـم میـا ن اخـتــران است

بـدل جا نا جـزازعشقـت نداریم