دوبیتی ٨٦                 

دنیـاي عشق

 

شـد م افسون آن چشم سیاهت

دوچشما نم بود دائـم گـواهـت

 

نگاهـم کـردی وکرد م نگا هـت

میان چشم تـو دنیای عشق بـود

 

قـطـره ي عشق

 

کنم شکـرزانکه برپایت رسیدم

مـیـان شـا نـه هـایـت آرمـیــدم

 

شدم یک قـطـره وبرتـو چکیـد م

چوبـوسیـدم دوپایت مست آن بو

  

نا امیـد

  

دمـادم میکنـم لحـظـه شمـاری

به امیـدی کـه تنـهـا یـم نـزاری

 

نشـستـم من سر راهـت بـــزاری

بدرگـاهـت کنـون کـرد م تـحـصن