دوبیتی ٨٧              

عطــر عشق

 

مهــر تـو دلـرا منـورکــرده است

تا چنیـن دل را معطرکــرده است

 

عشق تــو مـا را مسخـرکـرده است 

برمشام کن  نا زنیـن تو بوی عشق

 

آوای یار

  

خـداوندا صدا را خوش نگهدار

چـو بـاشـم من بعشق اووفادار

 

صــدایـم میکـنـد  آوای  دلـدار

دلـم افـتـاد بـلـرزه از صدایش

  

مشگـل بماند

  

مباد آنـکه نگـا رسنگـدل بماند

دگـرجـانـم بـرش مشـگـل بماند

 

شـرارعشق مـدام بـر دل بمـا ند

اگـرروزی کـنـد مـا را فـراموش