دوبیتی ٩١                  

مهتاب

 

گلی از باغ جـادوی تـوچیـدم

بسی زیبـا تـرازآفـتاب بدیـدم         

 

خوشا روزی که من روی تودیدم

همـی رویـت چـو مهتا ب شبـانه

 

چـرا باورکردم

  

بــا وعـده ي وصلش بغـلط سـرکـردم

افسوس وصد حیف که چرا باورکردم

 

جـا نــرابـفـــدای رخ دلـبـــرکـــرد م

ازعشق و وفایش هرآن گفت شنیدم

  

فــردای عشق

  

همه طی کرده ای صحرای عشق را

که هـرگـزکس نـدیـد فـردای عشق را

 

تمـاشـا میکنی دریـا ی عشق را

مــرو انـــدرپـی اسـرار خـلـقـت