دوبیتی ٩٣                                                                                                          

تــرا دیـدم

 

درآن خـلـوت بچشم موی تودیدم

بسـویت آمـدم کــوی تــو دیــد م

 

به هنـگـام سـحـرروی تــو دیــدم 

چـو مشتاق تـوگشتـم من درآن دم

  

غـصـه خـورد م

 

جـوانی کـرده ام از عشق تبا هت

ولـی من مـیـدوم انـدر قـفــا یـت

 

فـراوان خورده ام غصه بـراهـت

تـوآرام مـیـروی ازپـش چـشمـم

  

بـی طـا قـت

  

زهـجـــرت نـا زنین حـا لی ندارم

که دیگرطـا قـتی زین بیش ندارم

 

تـب عـشق آمـده بــرجــان زارم

محبـت کـن نگـا ر بـازآ کـنــارم