دوبیتی ٩٤                                                                               

قـســم

 

همه خـوب وبـد وبـرات شمردم

بـروکه دسـت حـق تـرا سـپـردم

 

هـزاربـار قـسـم و آیــه که خـوردم

فـقـط داشـتـی بمن نیگـا ه میکردی

 

من هم گـریستـم

  

بیک عـمـربـرسرکوی تـوزیستم

که ازعـشقـت ندانم تا که کیستـم

 

تـو گـریه کـردی و منهم گـریستم

بقـربان تـو وآن گــریـه هــا یـت

  

قــول جـاهـل

  

یارخـوب وعـاشق وغمخوارته

راس میگـم همه جونم بیمارته

 

تـــا تــو هستـی این دلـم کـنــارتـه

تواگه می خای بگم دوســت دارم