دوبیتی 97             

طـنـز

بعـله بـرون

 

خـونه ي همسـایه بعله برونه

ولیکـن مـادرت هـرگـز نـدونه

 

شب جـمعــه بیـا مـرده خــورونه

بیـا تـا هـر دو مـجـلـس رو ببینیم

  

مـهـمــونـی

  

بجـای تــو همـش با فتـنی بافـتـم

دوبیتی های طـنزروهی میساختم

 

همه رفـتـن به مجـلـس من نرفـتـم

نشـسـتـم تـــو خـونه تنـها ی تنـها

  

دعـواسرحـلوا

  

که ایـن دعـوا سـرحـلـوا گـرفتم

نمـی دونـی عجـب بـلوا گـرفتـم

 

پــریشـب بـا زنـم دعــوا گـــرفـتـم

یکی من گـفـتم و شونزده تا خا نم