دوبیتی ٩٨                                                                                     

  طــنـز

قـهــرکـرده

 

بجـای تــو مـدام کتـاب می خوندم

دوئیـدم تـو سـوراخ کهـنه چپوندم

 

تــوقـهـرکـردی ورفتـی بنـده مـونـدم

نمـی دونـم چطــورلـولـه تـرک خورد

  

نمی دونم چـرا

  

سـرپیـری چنـین غمـازشدم من

زعشق لعـبتـی طنــاز شـدم من

 

نمـی دونم چـرا طنـاز شدم من

دلـم دائـم میـره دنبـا ل طنـزها

  

نقـاش آوردن

 

واسه حیاط مون فـراش آوردن

بـــرای آتیـشـش مقــاش آوردن

 

بـرای خـونه مون نقـاش آوردن

گمونـم همسـرم آش رشته پخته