دوبیتی ٩٩

    طـنـز

ما شینِِ سـواری

 

ولـی لک لک میکـرد مثـال گاری

گـمـونـم بهــر تـعـمـیـرپـول نداری

 

سـواربـودیـم تـومـاشـیـن ســواری

بگـفـتـم آقـا جـا ن این جـا نـگـهدار

  

خـدا خـواسته

  

مـثـال اون قـــدیــم غـمـاز بمـونم

خــدا را خــوش نیـاد بی نازبمونم

 

خــدا خـواسـتـه که مـن طنازبمـونـم

آخـه من یـه روزی کـا رم همین بود

  

مهـمـونی

  

بـیــا د دوره ي جــوونـی بــودیـم

زنش را مثـل برق دکتررسوندیم

 

شـب جـمـعـه که ما مهمـونی بودیم

یکی ازمـهـمـونـا حالـش بهـم خورد