دوبیتی ١٠٨             

نمـی بینـی

 

زهجـرت  نـاله هـا دارم تــوکه سردش نمیبینی

توکه این درد و این افغان به درما نش نمیبینی

 

دلـم ازهجـرتــوخـونست تـــوکه درد ش نمیبینی

چه گویم زین همه مشگل که دارم من زهجرانت

  

صورت زیبـا

 

ما وصد ما بدین صورت خوش حیرانند

ماه و خوشیـد وستاره همه درفـرمـانند

 

جـلوه گـاه رخ تـو دیـده مـن تـنها نیست 

گرتوشیرین دهنم وعـده ي وصلت بدهی

  

با من بساز

  

چـوعمـری عاشق روی توبودم

فـــدای تـــو کـنـم  کــل وجــود م

 

فـدای چشم مستت تا روپـود م

اگـر با  من بسازی تـا نهـا یـت