دوبیتی ١٢١         

خـون هجـران خـورده ام

 

غصه هـا دربیکسی ازیـارپنهان خــورده ام

لا جرم خون جگرازکـوزه ي جان خورده ام

 

ای بسا خون جگرکزهجرجانان خورده ام

طاقتــم شد طاق وازداغ فـــراق روی یـار

 

هجـران کشیده ام

  

من خود ازاین درد فراوان کشیده ام

بدل هـزارحسـرت مهمان کشیـده ام

 

برمن مخوان قصه که هجران کشیده ام

من همچوبوف درخـانه تنها نشسته ام

  

تـوبگـوچکنـم

  

عـمرزکف شد سهـل آسان چون کنم

ازهـــراس درد هـجـران چـون کـنـم

 

بی توای سـروخــرامان چون کنم

مـــرغ دل انـدرپـیـت آواره  شــد