دوبیتی ١٦٦    

 

بـی نـصـیبـم

 

 

بــرای درد عـشـقـم بـی طـبـیـبـم

 

چـو هـسـتـی نازنـیـنـم توحبـیـبـم

 

من ازدنـیـای عـشقـت بـی نـصـیبـم

 

مـد کـن تـا کـه بـی عـشقـت نمـیـرم

 

 

خــدمـت عـشق

 

 

بـجـزازخـدمـت عـشقـت نکنم کار دگر

 

کـرده ام بـهـرتـو ایـن کـا ر بکـنم بار دگـر

 

مـن بـغـیـرتــونـگـیـرم بـخـدا یارّ دگــر

 

گربخواهی که دهم جان برهت حرفی نیست

 

کـجـا رفـتــه ای

 

 

بـی مـن وتـنهـا چـرا رفـتـه ای

 

یـا کـه پـی ذکـر دعـا رفـتـه ای

 

دوش بـگـو تـا بـکـجـا رفـتـه ای

 

بـر درمـیـخـانـه پـی مــی شــدی