دوبیتی ١٧٠    

رویــا

  

چشم ابروی تو وآن قدوبالای توخوش

که همه تار وجـودم بتـمنــای توخوش

 

دلم ازغمزه ي عاشق کش زیبای توخوش

انچـنـان جـلوه کـنـد آن رخ مهـتـا بـی تــو

  

عـشق و فــراق

 

طـره ي پُـرشکـنـت برسرنازاست هنوز 

کین دل عـاشق من برتونیاز است هنوز

 

چشم عـاشق کش توخاطـره سازاست هنوز

بـا رهــا گـفـتـه ام و بـا ردگـــر مـیگــویــم

 

نـگــارمـن

 

جان چه بیازد برتو ای مه با وقـار من

تا که بسـوزد دل آن دشمن نا بکار من

 

جان بکـنم فـدای تو مـاه من ونگـار من

بهرتو وبرای تـو صد دل کنـم فـدای تو