طـنـــز١٤١                      

سـا ل مــوشـه

                              

اگه با شـه نمـی دونـم چـی مـیـشـه

تـوی مغــزش چیه امسال چی میشه

 

همه گفـتـن که امسـا ل سـا ل مـوشـه

حـا لا بـگـذاربـیــاد مــوشـه ببـیــنیـم

  

لـوطـی مــریـضه

  

شـده نـاخـوش سـجـل احوال نداره

دیـگــه درد ســر  مـآوال   نـــداره

 

بمن گـفتـن که لـوطـی حـا ل نداره

بگفـتــــم تــا بگـیــرنــد  الـمـثـنی

 

کــم خــونـی

 

خــونـه ش تـوکــوچــه اصـغــرمـیـرابه

اگـه طــا قـبـاز بـخـــوابـه کـار خــرابـه

 

مـیگـن عـبـا س آقـا حـا لـش خـرابـه

بمـن گـفـتـن که او کـم خــونـی داره